top of page

GEOMETRIDAE

LARENTIINAE EUPITHECIINI

3817 -  Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)

3818-  Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)

3819-   Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856

 

 

3820-   Eupithecia immundata (Lienig,1846)

3821-   Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)

3822-   Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)

 

 

 

3823-   Eupithecia analoga Djakonov, 1926

3824-  Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)

3825-  Eupithecia pulchellata Stephens, 1831

 

3826-   Eupithecia pyreneata Mabille, 1871

3827-   Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848

3828-   Eupithecia liguriata Millière, 1884

 

3829-   Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)

3830-   Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)

3831-   Eupithecia extremata (Fabricius, 1787)

 

3832-   Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)

3833-   Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)

3834-   Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)

 

3835-   Eupithecia undata (Freyer, 1840)

3836-   Eupithecia variostrigata Alphéraky, 1876

3837-   Eupithecia silenata Assmann, 1848

 

3838-   Eupithecia dissertata Püngeler, 1905

3839-   Eupithecia carpophagata Staudinger, 1871

3840-   Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

 

3841-   Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893

3842-   Eupithecia silenicolata Mabille, 1867

3843-   Eupithecia alliaria Staudinger, 1870

 

3844-   Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848

3845-   Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852

3846-   Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)

 

3847-   Eupithecia gueneata Millière, 1862

3848-   Eupithecia gratiosata Herrich-Schäffer, 1861

3849-   Eupithecia breviculata (Donzel, 1837)

 

3849a- Eupithecia thalictrata (Püngeler, 1902)

3850-   Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869

3851-   Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861

 

3852-   Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848

3853 -   Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)

3854-   Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848

3855a- Eupithecia cretaceata fenestrata Millière, 1874

3856-   Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)

3857-   Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)

 

 

 

 

3857a- Eupithecia pernotata Guenée, 1858

3858-   Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)

3859-   Eupithecia expallidata Doubleday, 1856

 

3860-   Eupithecia goossentiata Mabille, 1869

3861-  Eupithecia assimilata Doubleday, 1856

3862-   Eupithecia vulgata vulgata (Haworth, 1809)

3862b- Eupithecia vulgata cyrneata Schawerda, 1933

3863-  Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852

3864-  Eupithecia denotata (Hübner, 1813)

 

Pour obtenir plus d'images sur l'espèce (mâle, femelle, recto, verso, formes), cliquer sur la photo correspondante

3817

Photo Dominick PRUVOT

3820

Photo Dominick PRUVOT

3823

Photo Dominick PRUVOT

3826

Photo Dominick PRUVOT

3829

Photo Dominick PRUVOT

3832

Photo Dominick PRUVOT

3835

Photo Dominick PRUVOT

3838

Photo Dominick PRUVOT

3841

Photo Dominick PRUVOT

3844

Photo Dominick PRUVOT

3847

Photo Dominick PRUVOT

3849a

Photo Dominick PRUVOT

3852

Photo Dominick PRUVOT

3855a

Photo Dominick PRUVOT

3857a

Photo Dominick PRUVOT

3860

Photo Dominick PRUVOT

3862b

Photo Dominick PRUVOT

3818

Photo Dominick PRUVOT

3821

Photo Dominick PRUVOT

3824

Photo Dominick PRUVOT

3827

Photo Dominick PRUVOT

3830

Photo Dominick PRUVOT

3833

Photo Dominick PRUVOT

3836

Photo Dominick PRUVOT

3839

Photo Dominick PRUVOT

3842

Photo Dominick PRUVOT

3845

Photo Dominick PRUVOT

3848

Photo Dominick PRUVOT

3850

Photo Dominick PRUVOT

3853

Photo Dominick PRUVOT

3856

Photo Dominick PRUVOT

3858

Photo Dominick PRUVOT

3861

Photo Dominick PRUVOT

3863

Photo Dominick PRUVOT

3819

Photo Dominick PRUVOT

3822

Photo Dominick PRUVOT

3825

Photo Dominick PRUVOT

3828

Photo Dominick PRUVOT

3831

Photo Dominick PRUVOT

3834

Photo Dominick PRUVOT

3837

3840

Photo Dominick PRUVOT

Photo Dominick PRUVOT

3843

Photo Dominick PRUVOT

3846

Photo Dominick PRUVOT

3849

Photo Dominick PRUVOT

3851

Photo Dominick PRUVOT

3854

3857

Photo Dominick PRUVOT

Photo Dominick PRUVOT

3859

Photo Dominick PRUVOT

3862

3864

Photo Dominick PRUVOT

Photo Dominick PRUVOT

3294

bottom of page