top of page

SATURNIIDAE

AUTOMERINAE (suite)

5517- Gamelia abas abas (Cramer, 1775)

5518- Gamelia abasia (Stoll, 1781)

5519- Gamelia berliozi (Lemaire, 1967)

5520- Gamelia rindgei (Lemaire, 1967)

5521- Gamelia rindguayana Brechlin & Meister, 2012

5522- Hylesia aeneides (Druce, 1897)

​​

5523- Hylesia annulata Schaus, 1911

5524- Hylesia athlia Dyar, 1913

5525- Hylesia canitia (Cramer, 1780)

5526- Hylesia cedomnibus Dyar, 1913

5527- Hylesia cottica (Schaus, 1932)

5528- Hylesia discifex Draudt, 1929

5529- Hylesia ebalus (Cramer, 1775)

5530- Hylesia frederici Lemaire, 1993

5531- Hylesia gigantex orbana Schaus, 1932

5532- Hylesia gyrex (Dyar, 1913)

5533- Hylesia haxairei (Lemaire, 1988)

5534- Hylesia humilis Dognin, 1923

5535- Hylesia indurata (Dyar, 1912)

5536- Hylesia melanostigma (Herrich-Schäffer, [1855])

5537- Hylesia metabus (Cramer, 1776)

5538- Hylesia moronensis Lemaire, 1976

5539- Hylesia murex (Dyar, 1913)

5540- Hylesia nanus (Walker, 1855)

5541- Hylesia olivenca Schaus, 1927

5542- Hylesia pallidex Dognin, 1923

5543- Hylesia pauper Dyar, 1913

5544- Hylesia praeda praeda Dognin, 1901

5545- Hylesia rex Dyar, 1913

5546- Hylesia rosacea thaumex Draudt, 1929

5547- Hylesia subcottica Lemaire, 2002

5548- Hylesia subfasciata Dognin, 1916

5549- Hylesia tapareba (Dyar, 1913)

5550- Hylesia teratex Draudt, 1929

5551- Hylesia umbrata Schaus, 1911

5552- Hylesia vassali (Lemaire, 1988)

​​

5553- Hylesiopsis festiva Bouvier, 1929

5554- Hyperchiria aniris (Jordan, 1910)

5555- Hyperchiria nausica (Cramer, 1779)

5556- Leucanella maasseni (Möschler, 1872)

5557- Lonomia achelous diabolus Draudt, 1929

5558- Lonomia belizonensis Brechlin, Meister & van Schayck, 2011

5559- Lonomia beneluzi Lemaire, 2002

5560- Lonomia camox (Lemaire, 1972)

5561- Lonomia descimoni (Lemaire, 1972)

5562- Molippa placida (Schaus, 1921)

5563- Molippa simillima Jones, 1907

5564- Periga angguyensis Brechlin, Meister & van Schayck, 2013

5565- Periga angulosa (Lemaire, 1972)

5566- Periga bispinosa (Lemaire, 1972)

5567- Periga cynira (Cramer, 1777)

5568- Periga kindli Lemaire, 1993

5569- Periga sanguinea Lemaire, 2002

5570- Periphoba augur (Bouvier, 1929)

5571- Periphoba hircia (Cramer, 1775)

5572- Pseudautomeris irene irene (Cramer, 1779)

5573- Pseudautomeris lata (Conte, 1906)

5574- Pseudautomeris salmonea (Cramer, 1777)

5575- Pseudautomeris toulgoeti Lemaire, 2002

5576- Pseudodirphia agis agis (Cramer, 1775)

5577- Pseudodirphia eumedide (Stoll, 1782)

5578- Pseudodirphia guyanensis (Lemaire, 1975)

5579- Pseudodirphia obguyana Brechlin & Meister, 2011

5580- Pseudodirphia obliqua (Bouvier, 1924)

5581- Pseudodirphia reguyana Brechlin & Meister, 2011

Pour obtenir plus d'images sur l'espèce (mâle, femelle, recto, verso, formes), cliquer sur la photo correspondante

Gamelia abas abas mâle

5517

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia annulata mâle

5523

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia cedomnibus mâle

5526

Photo Dominick PRUVOT

Gamelia abasia mâle

5518

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia athlia mâle

5524

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia cottica femelle

5527

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia aeneides mâle

5522

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia canitia mâle

5525

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia gigantex orbana mâle

5531

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia gyrex mâle

5532

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia indurata mâle

5535

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia haxairei mâle

5533

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia humilis mâle

5534

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia metabus mâle

5537

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia nanus mâle

5540

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia pallidex mâle

5542

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia rex mâle

5545

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia rosacea thaumex femelle

5546

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia subcottica mâle

5547

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia teratex mâle

5550

Photo Dominick PRUVOT

Leucanella maasseni mâle

5556

Photo Dominick PRUVOT

Hylesia umbrata mâle

5551

Photo Dominick PRUVOT

Hyperchiria aniris mâle

5554

Photo Dominick PRUVOT

Lonomia achelous diabolus mâle

5557

Photo Dominick PRUVOT

Lonomia camox mâle

5560

Hylesia vassali mâle

5552

Photo Dominick PRUVOT

Hyperchiria nausica mâle

5555

Photo Dominick PRUVOT

Lonomia belizonensis mâle

5558

Photo Dominick PRUVOT

Photo Dominick PRUVOT

Molippa placida mâle

5562

Photo Dominick PRUVOT

Molippa simillima mâle

5563

Photo Dominick PRUVOT

Periphoba augur mâle

5570

Photo Dominick PRUVOT

Periphoba hircia mâle

5571

Photo Dominick PRUVOT

Pseudautomeris salmonea mâle

5574

Photo Dominick PRUVOT

Pseudodirphia eumedide mâle

5577

Pseudautomeris irene irene mâle

5572

Photo Dominick PRUVOT

Pseudautomeris toulgoeti mâle

5575

Photo Dominick PRUVOT

Photo Dominick PRUVOT

Pseudodirphia obliqua mâle

5580

Photo Dominick PRUVOT

Pseudodirphia reguyana mâle

5581

Photo Dominick PRUVOT

Pseudautomeris lata mâle

5573

Photo Dominick PRUVOT

Pseudodirphia agis agis mâle

5576

Photo Dominick PRUVOT

Pseudodirphia obguyana mâle

5579

Photo Dominick PRUVOT

bottom of page